Aansoekvorms:

Alle aansoeke moet volledig ingevul wees. Ander vereiste dokumente is die leerling se graad 7 (eerste kwartaal) rapport, die finale graad 6-rapport, geboortesertifikaat, albei ouers se ID’s en bewys van adres.

2024-Toelatingsvorm – Klik hier vir pdf

2023-Toelatingsvorm – Klik hier vir pdf

Aansoekvorm vir Brandwag-Busdienste – Klik hier vir pdf

Koshuis Aansoekvorm – Klik hier vir pdf

Beheerraad 2023 – Klik hier vir pdf

Skoolfonds

’n Verpligte, eenmalige bedrag van R2 000 is teen 31 Januarie 2023 betaalbaar. Vanaf Februarie is tien paaiemente van R1 720 maandeliks betaalbaar. Indien u kwalifiseer vir vermindering sal u slegs verantwoordelik gehou word vir die bedrag ooreengekom.

Onderriggeld moet in ‘n toegeplakte koevert deur die kind aan die registeronderwyser gegee word.

Skryf asseblief op die koevert u kind se naam en van, registerklas, die bedrag in die koevert en of dit bus- of skoolgeld is. 

Verwysing vir elektroniese inbetalings: Leerder se naam en van, asook graad. Byvoorbeeld: PietCoetzeeGr8

Despatch Busvervoer

Despatch: R450 x 10 paaiemente (Januarie tot Oktober). Hierdie vervoer sluit in die oplaai en aflaai van leerlinge op Despatch voor en na skool en middae om 17:30 vir die leerlinge wat sportoefeninge bywoon.

Koshuise

Brandwag beskik oor twee koshuise wat huisvesting aan seuns en meisies bied. Die skool het twee koshuise, Huis Lelie vir meisies en Hanekam vir seuns. Skriftelike kennisgewing van EEN KWARTAAL VOORUIT is nodig om ‘n koshuisinwoner permanent uit die koshuis te neem.

Gedragskode

Die Suld-Afrikaanse Skolewet, Wet no. 84 van 1996, bemagtig die Beheerliggaam van `n skool om dissipline te handhaaf en maak voorsiening vir die daarstelling, deur die beheerliggaam, van ‘n Gedragskode wat skoolgedrag voorskryf.

Beheerraad

Skoolhoof:

Steven Zietsman

 

Ouers:

Diana Bosch (personeel), Francois Fouché (sport en koshuise), Troy Hermans (tesourier en fisiese geriewe), Ignatius Heyns (kultuur), Jacques Kotze (ondervoorsitter en bemarking), Jacques Meyer (voorsitter), Marina Meyer (BOK-klub), Danie Taljard (akademie) 

Onderwysers:

Karen Viljoen (personeel en leerlingraad), Jannie Erasmus (sport)

 

Nie-doserende Personeel:

Carmen Hermans – Sekretaresse

 

Die Band van Grys en Groen

Scroll to Top